Parafia pw. św. Ojca Pio w Tychach

List Sekretarza Stanu Ks. Kardynała Agostino Casaroli do przewodniczącego Dzieł o. Pio.

Najprzewielebniejszy Ks. Riccardo Ruotolo, Przewodniczący Fundacji "Dom Ulgi w Cierpieniu" San Giovanni Rotondo Przewielebny Księże, Mam zaszczyt odpowiedzieć na cenny list Księdza z dnia 5 listopada 1985 r. nr 8944/85, w którym został przekazany projekt "Statutu Grup Modlitwy o. Pio", przez Księdza zredagowany, po uwzględnieniu uwag Kongregacji d/s Duchowieństwa, Rady d/s Świeckich oraz Sekretariatu Włoskiej Konferencji Episkopatu. Sekretariat Stanu z należytą uwagą poddał wspomniany tekst analizie, przedstawiając go na nowo Kongregacji d/s Duchowieństwa, która przesłała do Sekretariatu ostateczne uściślenia w tej sprawie.
Proszę o wzięcie pod uwagę wspomnianych spostrzeżeń, zawartych w załączniku do tego listu. Mogą one być przyjęte ze wspomnianego załącznika i włączone w tekst ostateczny, który w ten sposób ze wspomnianymi uzupełnieniami, z góry otrzymuje aprobatę. W takiej redakcji Statut będzie mógł wejść w życie z okazji Międzynarodowego Kongresu Grup Modlitwy, jaki ma się odbyć w San Giovanni Rotondo 4 maja bieżącego roku.
Temu Urzędowi wydaje się słuszne zalecić, by ofiary wpływające na Fundację "Dom Ulgi w Cierpieniu" ze strony poszczególnych grup były odnotowywane w dorocznej relacji Dyrektora generalnego. Trzeba również wziąć pod uwagę, że w razie wygaśnięcia Stowarzyszenia, gdyby ono dysponowało własnym majątkiem, do Kardynała Sekretarza Stanu będzie należało zadysponowanie nim. To chciałem przekazać Księdzu Prałatowi. Korzystam z okazji, śląc wyrazy należnego szacunku.
/-/ + Augustyn Kardynał Casaroli

Statut Grup Modlitwy O. Pio

Wstęp
Grupy Modlitwy, powstałe z inicjatywy o. Pio z Pietrelciny, w obliczu potrzeb duchowych naszych czasów, chcą współpracować w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa, który wielokrotnie podkreślał konieczność modlitwy i uczył jej sposobu. Chcą działać w duchu posłuszeństwa wielokrotnym wezwaniom Papieży i hierarchii, formułowanym w tej dziedzinie, zgodnie z tradycją, wspaniale wyrażoną przez sobory powszechne, a zwłaszcza przez Sobór Watykański II. Grupy chcą kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości o. Pio:
a. Pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła katolickiego, kierowanego przez Papieża i Biskupów.
b. Posłuszeństwo Papieżowi i Biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, dyrektor duchowny, mianowany przez biskupa.
c. Modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym, przeżywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem.
d. Wynagrodzenie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki św. Pawła.
e. Czynna miłość, niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku Bogu.

Siedziba
Art. 1. Ustanawia się Międzynarodowe Stowarzyszenie Grup Modlitwy, którego działalność jest określona normami niniejszego Statutu, a którego Centrum duchowym i siedzibą jest Fundacja "Dom Ulgi w Cierpieniu" - dzieło o. Pio z Pietrelciny w San Giovanni Rotondo. Nad Międzynarodowym Stowarzyszeniem Grup Modlitwy czuwa Stolica Święta.

Grupy Modlitwy
Art. 2. Grupy modlitwy są tworzone z wiernych, którzy zamierzają wprowadzić w czyn wezwanie Jezusa Chrystusa do modlitwy, ponawiane tyle razy przez Papieży. Są erygowane przy jakimś kościele lub kaplicy przez Ordynariusza miejsca albo przynajmniej przez niego zatwierdzone. Tam się gromadzą okresowo pod kierunkiem Dyrektora duchowego, aby się modlić i innych do modlitwy pociągać, w jedności z hierarchią Kościoła, według wskazań duchowych podanych przez o. Pio z Pietrelciny. Członkowie Grup będą się troszczyć o swoją formację duchową, uczestnicząc w spotkaniach, poświęconych zgłębianiu doktryny katolickiej, będą pełnić apostolat, propagując szczególne inicjatywy ewangelizacyjne w pełnej zgodzie z aktualnymi działaniami duszpasterskimi Kościoła partykularnego i lokalnego.
Art. 3. Członkami Grupy Modlitwy mogą być zarówno świeccy, jak i kapłani oraz osoby zakonne. Dyrektor duchowny Grupy wpisze ich nazwiska do odpowiedniej księgi.

Zarząd generalny
Art. 4. Międzynarodowe Stowarzyszenie Grup Modlitwy jest kierowane przez Dyrektora generalnego, który jest aktualnym przewodniczącym Fundacji "Dom Ulgi w Cierpieniu" - Dzieła o. Pio z Pietrelciny. Mianuje go Kardynał Sekretarz Stanu, zgodnie ze Statutem Fundacji i ma określone w niniejszym Statucie, prawa i obowiązki. Gdyby aktualny Przewodniczący Fundacji nie był kapłanem, funkcja Dyrektora duchownego Grup Modlitwy winna być oddzielona i powierzona kapłanowi, mianowanemu przez kardynała Sekretarza Stanu.
Art. 5. Zarząd generalny tworzą: dyrektor generalny, jeden lub dwóch wicedyrektorów generalnych i sekretarz generalny. Dyrektor generalny w sposób wolny mianuje sekretarza generalnego oraz wyznacza wicedyrektorów, mając pozytywną opinię większości członków Rady generalnej, wśród których z samego prawa znajduje się aktualny Ojciec Gwardian klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów Matki Bożej Łaskawej w San Giovanni Rotondo. Innych członków Rady wyznacza Zarząd generalny, wybierając ich spośród członków większych Grup Modlitwy z różnych krajów i kontynentów. Podobnie jak wicedyrektorzy na swym stanowisku pozostają pięć lat, mogą być jednak potwierdzeni na drugie, bezpośrednie pięciolecie.
Zdanie Rady jest tylko doradcze; jednak Dyrektor generalny musi zasięgać zdania Rady jeśli chodzi o realizację ważniejszych inicjatyw, które podejmują Grupy Modlitwy. Rada generalna gromadzi się raz w roku, a poza tym wtedy, gdy Dyrektor generalny uzna to za stosowne.
Dyrektor generalny będzie czuwał nad normalnym funkcjonowaniem Grup Modlitwy, troszcząc się w szczególności o zdecydowaną zgodność wszystkich z nauką i wskazaniami Kościoła, przywołując tych, którzy wykazują postawy przeciwne, do jedności kościelnej, w wypadkach zaś poważniejszych, proponując Biskupowi kompetentnemu dla danego terytorium, rozwiązanie Grupy, która zaniedbałaby obowiązek jedności z Kościołem.
Dyrektor generalny stosownie do potrzeb może wyznaczyć specjalne obowiązki o charakterze regionalnym czy narodowym. W wyznaczeniu tych obowiązków i odwoływaniu z nich będzie postępował w porozumieniu z kompetentną władzą kościelna. Okres trwania wspomnianych obowiązków jest określony w dokumencie nominacyjnym. Pod koniec każdego roku Dyrektor generalny przedstawi Stolicy Świętej relację o działalności Stowarzyszenia z odpowiednimi uwagami.

Dyplom agregowania Grup.
Art. 6. Poszczególnym Grupom, które spełniają warunki dotyczące wystarczającej liczby członków i możliwości działania, Dyrektor generalny po otrzymaniu aprobaty odpowiedniego Ordynariusza diecezjalnego wystawia dyplom agregacji do Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy. Grupy Modlitwy będą troszczyć się o utrzymanie więzi z Zarządem generalnym poprzez okresowe relacje oraz podczas ewentualnych pielgrzymek i wizyt w San Giovanni Rotondo.

Relacje z Biskupem diecezjalnym.
Art. 7. Grupy Modlitwy podlegają jurysdykcji Ordynariuszy diecezjalnych według norm Prawa kanonicznego. Członkowie Grup Modlitwy w pełnej jedności z własnym Biskupem będa iść za wskazaniami duszpasterskimi, wydanymi dla danego kraju czy diecezji, w pełnej zaś lojalności wobec własnej organizacji, będą się kierować pouczeniami, wydanymi przez Zarząd generalny, dla zachowania koniecznej jedności wspólnotowej.

Zarząd Grup
Art. 8. Zarząd każdej Grupy stanowią: kierownik Grupy, Dyrektor duchowny, wicekierownik Grupy i Sekretarz. Zarząd planuje i organizuje działalność Grupy. Gdyby na to wskazywały okoliczności, Grupa może organizować jakieś działania wśród dzieci, młodzieży itp.

Kierownik Grupy
Art. 9. Każdą Grupą modlitwy kieruje Kierownik Grupy, wybrany absolutną większością głosów przez członków zgromadzonych na zebraniu plenarnym, w obecności kapłana delegowanego przez Biskupa. Jeśli w pierwszym głosowaniu nikt nie otrzymał większości absolutnej, za prawnie wybranego będzie uważany ten, kto w drugim głosowaniu otrzyma większość głosów, nawet tylko względną. Zatwierdza go Biskup i Dyrektor generalny. Na stanowisku pozostaje przez pięć lat, może jednak być ponownie wybrany najwyżej na trzy kolejne pięciolecia.

Wicekierownik Grupy
Art. 10. Kierownikowi Grupy będzie pomagał jeden lub dwóch wicekierowników, wybranych absolutną większością głosów przez zgromadzonych na zebraniu plenarnym członków. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie osiągnięto większości absolutnej, wystarczy większość względna. Na swoim stanowisku wicekierownicy pozostają przez pięć lat i mogą być wybrani bezpośrednio na drugie pięciolecie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu w czasie trwania pięciolecia zostanie opróżnione miejsce kierownika Grupy, kierownictwo Grupy przejmie najstarszy wiekiem wicekierownik i postara się o zwołanie w ciągu trzydziestu dni zebrania plenarnego dla dokonania wyboru kierownika Grupy zgodnie z art. 9.

Sekretarz
Art. 11. Kierownik Grupy mianuje Sekretarza, który pozostaje na stanowisku przez pięć lat i może być na nowo potwierdzony. Zdaniem Sekretarza jest prowadzić księgę członków Grupy, redagowanie protokołów z podjętych przez Zarzad decyzji i pomaganie kierownikowi w tym wszystkim, co jest potrzebne do dobrego funkcjonowania Grupy.

Dyrektor duchowny
Art. 12. Każda Grupa Modlitwy ma Dyrektora duchownego, którym jest kapłan mianowany przez Ordynariusza diecezjalnego. Troszczy się on o formację i wykształcenie religijne członków poprzez odpowiednie pouczenia, dni skupienia, rekolekcje i inne inicjatywy. Zwyczajnie obrzędy liturgiczne i nabożeństwa sprawowane są w Grupie pod przewodnictwem Dyrektora duchownego, w uzgodnieniu z proboszczem lub rektorem kościoła.

Koordynacja Grup modlitwy
Art. 13. Gdy w diecezji jest obecnych więcej Grup Modlitwy , Biskup może mianować jednego kapłana dla koordynacji działania różnych Grup, ich włączenia się w duszpasterstwo diecezji i apostolskie cele, wskazane przez Biskupa.
Koordynator diecezjalny może dobrać sobie do pomocy Radę diecezjalną, złożoną z pięciu lub siedmiu radnych. Mianuje ich Biskup w oparciu o propozycję dokonaną przez Koordynatora diecezjalnego. Wybrani są oni spośród Dyrektorów duchownych i kierowników Grup Modlitwy, istniejących w diecezji. Kapłan Koordynator diecezjalny Grup Modlitwy będzie utrzymywał kontakt z Centrum Międzynarodowym i przyjmował materiały przygotowywane przez to Centrum dla wszystkich Grup Modlitwy. Dla koordynacji na szczeblu narodowym czy regionalnym Centrum Międzynarodowe może wyznaczyć kapłana koordynatora, który będzie przedstawiany Narodowej czy Regionalnej Konferencji Biskupów dla koniecznej aprobaty.

Działalność Grup Modlitwy
Art. l4. Każda Grupa będzie mieć swoje zwyczajne spotkania miesięczne, w czasie którego zostanie odprawiona Msza św. z odpowiednią homilią. Przed nią lub po niej zostaną odprawione inne modlitwy, szczególnie zaś Liturgia godzin lub różaniec. Można też przeprowadzać ćwiczenia rekolekcyjne, dni skupienia, dni duchowości i inne dzieła pobożne według potrzeby i zgodnie ze wskazaniami właściwej władzy kościelnej.
Art. 15. Zaleca się Grupom Modlitwy następujące intencje ogólne: Kościół, Papież, Biskupi, powołania kościelne i zakonne, uświęcenie duchowieństwa, wzrost w gorliwości chrześcijańskiej, nawrócenie grzeszników i ateistów, chorzy, zwłaszcza nieuleczalnie, ludzie starzy i inne intencje w potrzebach Kościoła i społeczeństwa.
Art. 16. Członkowie Grup poświęcają się modlitwie wynagradzającej i idąc za nauką św. Pawła, ofiarują swoje cierpienia uczestnicząc w cierpieniach Chrystusa, Odkupiciela świata. Członkowie Grup Modlitwy będą spełniać czyny pokuty i wynagrodzenia, żeby ich modlitwy były bardziej miłe Bogu, a także będą starać się być przykładem w przyjmowaniu cierpień i ofiar związanych z własnym stanem i szczerym praktykowaniem życia chrześcijańskiego. W szczególności poświęcą się dziełom miłości, zwłaszcza w stosunku do chorych, starych i żyjących na marginesie.
Art. 17. Nie są przewidziane obowiązkowe składki dla członków Grup Modlitwy za przynależność do stowarzyszenia. Gdyby Grupy pragnęły wnieść swój wkład w wydatki organizacji i wspomóc Fundację "Dom Ulgi w Cierpieniu", mogą wysyłać na jej adres ofiary, w tym celu przeprowadzać składki, za pozwoleniem właściwych Ordynariuszy diecezjalnych, a także gdzie to jest wymagane, za pozwoleniem właściwych władz cywilnych.

Zjazdy
Art. 18. Będą się odbywały bez obowiązku określenia stałej częstotliwości zjazdy lokalne, regionalne, narodowe i międzynarodowe Grup Modlitwy. Należy uprzednio otrzymać na to zgodę Dyrektora generalnego i zawiadomić Ordynariusza diecezjalnego, na którego terenie zjazd będzie miał miejsce. Gdyby chodziło o miejscowości bardziej znaczące lub zjazdy regionalne, narodowe czy międzynarodowe, odpowiednie pouczenia skieruje Dyrektor generalny.

Organ oficjalny
Art. 19. Oficjalnym i jedynym organem Grup Modlitwy jest czasopismo "La Casa Sollievo della Sofferenza" z ewentualnym dodatkiem dla Grup Modlitwy.

Regulamin wewnętrzny
Art. 20. Każda Grupa może ułożyć wewnętrzny regulamin, w którym będa wyszczególnione sprawy pożyteczne dla życia Grupy, w zgodności z niniejszym Statutem. Taki Regulamin musi być zatwierdzony przez zebranie plenarne członków Grupy, jego zaś kopia wysłana do Dyrektora generalnego. Aktualnie używane Regulaminy musza być dostosowane do niniejszego Statutu w ciągu sześciu miesięcy od jego wejścia w życie.

Rozporządzenia końcowe
Art. 2l. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu przestają obowiązywać wszystkie dotychczasowe Statuty, z zachowaniem przepisu art. l4.
Art. 22. Wszelka zmiana w niniejszym Statucie, przedstawiona przez Dyrektora generalnego, po wysłuchaniu Rady generalnej, będzie obowiązywać dopiero po zatwierdzeniu przez Stolicę Świętą.

Watykan 3 V l986 r.

Powyższy Statut został zatwierdzony Listem Kardynała Sekretarza Stanu Agostino Casaroli z dnia 3 maja l986 r. nr 160.977/A
Tekst oficjalny został wydany w formie broszury pt: "I Gruppi di Preghiera di Padre Pio", San Giovanni Rotondo 1986.

Spowiedź / Сповідь

Wspieraj Seniora

Z miłości do Słowa

Liturgia słowa

... do św. Archanioła

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

Msze święte

Nd: 80011001400
1900(recytowana z homilią)
Pn, Cz, Pt: 1800
Wt, Śr: 630
So: 8001700

Delegat

Delegat ds. Ochrony
Dzieci i Młodzieży

Ks. Łukasz Płaszewski
Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39
40-043 Katowice
kom.: +48 519 318 959
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Licznik odwiedzin

Dziś38
Wczoraj112
Tydzień996
Miesiąc2998
Razem682248